ROCZNY PLAN PRACY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. CZ. JANCZARSKIEGO
WE WROCŁAWIU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Hasło przewodnie:

„Przedszkolak w świecie przyrody”

Cele główne:

  • Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez doświadczenia, 

  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę,

  • Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • Zna podstawowe wiadomości na temat zwierząt i roślin żyjących na ziemii,

  • Zna i stosuje podstawowe zasady ochrony przyrody,

  • jest wrażliwe na piękno przyrody,

  • wie, jakie są ekosystemy i potrafi je scharakteryzować,

  • szanuje i dba o środowisko

  • zna zależności pomiędzy stanem środowiska a człowiekiem.